NGUYỄN THỊ KIM NGA

Giáo viên chủ nhiệm lớp Đường Nâu

Trình độ:

Trung cấp

Chứng chỉ trợ tá Montessori 0-3 của Học viện đào tạo giáo viên Montessori AMS – Hoa kỳ.

Kinh nghiệm:

Danh Sách Đội ngũ nhân sự