Kết quả mong đợi đối với trẻ học theo Phương pháp Montessori

Chuẩn bị về mặt học thuật: Phương pháp Montessori chuẩn bị để học sinh tiếp tục học ở các cấp cao hơn và cho cả cuộc sống sau này. Phương pháp Montessori giúp học sinh đạt được các kỹ năng để trở thành người sống độc lập và có khả năng học hỏi suốt đời.

Động lực nội tại: Mong muốn bản năng là động lực để học sinh học theo Phương pháp Montessori tham gia vào các hoạt động nhằm cảm thấy thích thú và thỏa mãn bản thân.

Quy tắc cơ bản được nội tại hóa và Khả năng thích nghi khi có yếu tố tác động bên ngoài: Học sinh học theo Phương pháp Montessori thường cảm thấy thoải mái với các quy tắc nhằm quy định giới hạn cho ứng xử trong khu vực trường học. Khi đã nhận thức được các quy tắc cơ bản này, học sinh học theo Phương pháp Montessori sẽ biết cách ứng xử phù hợp dù giáo viên có mặt hay không có mặt ở đó.

Trách nhiệm xã hội: Trẻ học theo Phương pháp Montessori có khuynh hướng khá nhạy cảm với các quyền và nhu cầu của người khác. Chúng thường có đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình.

Tính tự chủ: Học sinh học theo Phương pháp Montessori thường có khả năng tự định hướng, bình tĩnh và độc lập về mặt tinh thần.

Tự tin và có năng lực: Học sinh học theo Phương pháp Montessori có khuynh hướng trở nên tự tin, có năng lực, tự nhìn nhận bản thân và vì thế thường thành công. Nói chung, chúng không sợ thất bại và học hỏi từ những sai lầm.

Tính sáng tạo và sự khác biệt của tư duy: Học sinh học theo Phương pháp Montessori thường trở nên tự tin trong việc trình bày các ý tưởng và sự sáng tạo của mình. Chúng nhận ra giá trị trong công việc của mình, tôn trọng quá trình sáng tạo của người khác và sẵn sàng chia sẻ ý tưởng cho dù có thể bị bác bỏ. Học sinh học theo Phương pháp Montessori có khuynh hướng cảm thấy rất thỏa mãn trong việc thể hiện bản thân.

Tâm thức: Học sinh học theo Phương pháp Montessori thường có lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và nhạy cảm đặc biệt với thế giới thiên nhiên và con người xung quanh.

(Source: IMC)