Vì sao cần tấm thảm nhỏ khi học với các học cụ Montessori?

DSC_7614 [1024x768]Mục đích của việc sử dụng tấm thảm nhỏ là để xác định phạm vi hoạt động của trẻ, thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản của phương pháp Montessori là “tự do trong giới hạn”.                                                                                                                                                                                                            Tại lớp học theo phương pháp Montessori, trẻ được hướng dẫn cách đi giữa các tấm thảm, cách đặt học cụ lên tấm thảm và sự tôn trọng phạm vi hoạt động của bạn khác. Trẻ cũng nhận thức được rằng không nên làm xáo trộn hoặc tham dự vào hoạt động của bạn khác khi chưa được bạn cho phép.

(Source: NAMC)